Verklaring voor het afstand doen van aansprakelijkheid, opheffing van wettelijke rechten en aanvaarding van risico.

Door deel te nemen aan memberships, workshops, trainingen, teambuilding, cursussen en trajecten en/of door het doen van vrijwilligerswerk bij Stichting Wings of Change verklaar en accepteer ik dat dit kan resulteren in ongelukken en verwondingen.

 1. Ik vrijwaar hierbij alle betrokken personen zoals instructeurs, managers, eigenaren, verkopende partijen, eigenaren van materialen,  medecursisten, deelnemers uit kwetsbare doelgroepen en locatie (hierna te noemen als ‘ontheven personen’) van enige aansprakelijkheid, claims of eisen ten gevolge van mijn deelname aan activiteiten, workshops, opleidingen, trajecten en werkzaamheden inclusief, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door de nalatigheid van de ‘betrokken personen’.
 2. Ik begrijp en erken dat zorg- en roofvogel gerelateerde activiteiten  en werkzaamheden bij Stichting Wings of Change gevaren met zich meebrengen die zelfs niet door voorzichtigheid, deskundigheid, instructie volledig uitgesloten kunnen worden. Ik aanvaard zowel uitdrukkelijk als vrijwillig alle risico’s van persoonlijk letsel tot dood, veroorzaakt tijdens of na de deelname aan activiteiten en werkzaamheden, als dan niet veroorzaakt door de nalatigheid van de ‘ontheven personen’. En ik ga er verder mee akkoord dat ik deze niet zal dagvaarden of een vordering zal aangaan tegen de ‘ontheven partijen’ voor schade of andere verliezen als gevolg van mijn deelname aan de activiteiten en werkzaamheden.
 3. Ik verklaar dat de geldigheid van dit document voor aansprakelijkheid, opheffing van wettelijke rechten en aanvaarding van het risico voor onbepaalde duur in volle kracht zullen blijven zolang als dat ik bezig ben met zorg- en roofvogel gerelateerde activiteiten en werkzaamheden die enigerlei verband houden met de ‘ontheven partijen’.
 4. Ik verklaar dat ik tenminste 18 jaar oud ben of dat als ouder of voogd ik besluit af te zien van alle wettelijke rechten die toekomen aan mij of mijn minderjarige kind als gevolg van letsel dat mijn zoon of dochter kunne leiden tijdens de uitoefening van zorg- en roofvogel gerelateerde activiteiten, cursussen en werkzaamheden.
 5. .Ik verklaar dat ik geheel vrijwillig en met volledige eigen verantwoordelijkheid deelneem aan de door Stichting Wings of Change aangeboden workshops, cursus, training, teambuilding of individuele begeleiding en trajecten.
 6. Ik ben mij ervan bewust dat de door Stichting Wings of Change aangeboden roofvogel- en zorg gerelateerde werkzaamheden en activiteiten geen medische hulp in de klassieke zin biedt. De groepen en individuele begeleiding bieden de deelnemers een raamwerk voor persoonlijke groei en zelfontwikkeling.
 7. Ik verklaar dat ik niet aan een psychische aandoening leid die mijn deelname aan het programma van Stichting Wings of Change of van andere deelnemers op enige manier in gevaar kan brengen. Het is mijn eigen verantwoordelijkheid om Stichting Wings of Change te informeren over mijn gezondheid en lichamelijke gesteldheid, evenals het gebruik en de achtergrond van medicijnen e.d.
  De volgende aandoeningen zal ik in ieder geval duidelijk aangeven bij deelname: Hart- en vaataandoeningen, Epileptische aanvallen, geestelijke aandoeningen waarvoor opname door een psychiater noodzakelijk was (borderline stoornis, psychosen, schizofrenie, manische depressiviteit). Overleg met de behandelende arts en/of overige therapeuten is bij deze aandoeningen noodzakelijk. De deelnemer stelt na overleg Stichting Wings of Change op de hoogte van de uitslag van dit gesprek.
 8. Tijdens de deelname is het gebruik van verdovende middelen en energydrank verboden, en wordt het gebruik van alcohol niet toegestaan.
 9. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor schade die hij/zij veroorzaakt op het terrein, aan de cursusruimte en/of materialen. Schade zal op de deelnemer verhaald worden.
 10. Lichamelijk geweld wordt niet toegestaan en leidt tot beëindiging van deelname. Bij elk ander soort ontoelaatbaar wangedrag of overtreding van de instructies is de cursus leiding bij machte de deelname van betrokkene deelnemers te beëindigen. De door de deelnemer(s) gemaakte kosten bij het voortijdig beëindigen van de cursus of training kunnen niet verhaald worden op Stichting Wings of Change.
 11. Ik zal de aanwijzingen, regels, oefeningen en structuren binnen de (roofvogel)training//workshop volgen! Ik mag altijd de deelname aan een structuur of oefening weigeren. Dit gebeurt op mijn eigen verantwoordelijkheid.
 12. Tijdens roofvogelworkshop of training heeft Stichting Wings of Change het recht om het programma te wijzigen of te stoppen als veiligheid van mens of dier in het geding komt.
 13. Deelname aan de membership, roofvogelactiviteiten, workshops, trainingen, individuele begeleiding etc. geschiedt voor eigen rekening en risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal door derden.
 14. Stichting Wings of Change behoudt het recht om, in overleg met de deelnemer, de workshop, training of teambuilding te verzetten naar een andere datum bij extreme weersomstandigheden.

Ik heb bovenstaande gelezen en begrepen en erken en begrepen en erken dat dit hetzelfde is als een ontheffing van aansprakelijkheid en een ontheffing van mijn wettelijke rechten en ook de bevestiging van de aanname van alle risico’s die voortvloeien uit de deelname van zorg – en roofvogel gerelateerde activiteiten, cursussen en werkzaamheden.